top of page

הכנה לצה"ל

אנו שמים מספר דגשים מרכזיים בהכנה לקראת הגיוס לצבא.

הכנה פיזית לקראת השירות בצה"ל על בסיס תכנית כושר ואימונים בליווי קציני כושר צה"ליים ובניית תוכנית כושר אישית.

היכרות עם מבנה צה"ל, שפה, אופן הפעולה שלו, מלחמות ומבצעי העבר, ביקור בבסיסים, מפגש עם מפקדים ומפקדות, פאנל תפקידים עם בוגרי המכינה והיכרות של התפקידים השונים בצבא.

הכנה ערכית ומוסרית לקראת הגיוס, שיח ציוני, היכרות עם דילמות שעולות בשירות הצבאי ובניית החוסן האישי להתמודדות טובה, הובלה ופיקוד בשירות הצבאי. 

בנוסף תהליך הליווי של החניכים במכינה ממשיך גם לאחר הגיוס.
המכינה מקיימת סמינרים ומפגשים למחזורים אשר משרתים בצבא, שיחות על השירות הצבאי, חתירה להובלה והשפעה על הסביבה של החניך בצה"ל, ליווי במסלולים שונים בצבא ומסגרת תומכת.

bottom of page